Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen,
verkopen, leveringen van producten en diensten, tenzij expliciet anders
vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Laatste herziening op: 01-07-2019
 1. Definities
  1. Website: een samenhangend geheel van webpagina’s, inclusief eventuele
   bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
  2. Website-hosting: ruimte die op de server wordt ‘verhuurd’ om uw website
   op te zetten.
  3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Ravolta een
   overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.
  4. CMS: Content Management Systeem, een website waarbij de content zonder technische kennis beheerd kan worden.
  5. Hosting: Een door derde middels een dienst of abonnement beschikbaar
   gestelde ruimte op diens server teneinde het publiek maken van een
   website
 2. Toepasselijkheid
  1. Door ondertekening van een offerte en retourzending naar Ravolta
   verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de
   algemene leveringsvoorwaarden van Ravolta en dat hij/zij met deze
   leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Indien ten aanzien van bepaalde, bij
   deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
  2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk,
   wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en
   Ravolta opgenomen wordt.
 3. Aanbieding en acceptatie
  1. Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en soortgelijke mededelingen
   (hierna aangeduid als offertes) door Ravolta zijn, tenzij uitdrukkelijk
   anders overeengekomen, in principe geheel vrijblijvend.
  2. Een offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen, indien deze
   niet binnen 30 dagen is aanvaard. Onder offerte wordt hier verstaan een
   door Ravolta gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, die
   zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een
   overeenkomst ontstaat.
  3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de
   opdrachtgever en Ravolta zijn pas geldig vanaf het moment dat deze
   wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn
   aanvaard door beide partijen.
  4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ravolta niet tot het verrichten
   van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
   opgegeven prijs.
  5. Aanbiedingen of offertes zijn in principe eenmalig en gelden niet
   automatisch voor toekomstige opdrachten.
  6. Indien een opdracht uitblijft, behoudt Ravolta zich het recht voor de gemaakte analyse en/of ontwerpkosten, of een gedeelte daarvan, in rekening te brengen. Een en ander slechts dan, wanneer van een
   diepgaande studie van het project gesproken kan worden en in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.
 4. Wijziging en annulering
  1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met betrekking tot het
   vervaardigen van een website of andersoortig product te annuleren,
   voordat Ravolta met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits
   hij/zij de hierdoor voor Ravolta ontstane schade vergoedt. Onder deze
   schade worden begrepen de kosten die Ravolta reeds ter voorbereiding
   heeft gemaakt, verhoogd met een winstderving ter grootte van 20% van de
   overeengekomen prijs met een minimum van € 350,-.
  2. Annulering van overeenkomsten tot levering van diensten met een
   onbepaalde looptijd kunnen slechts schriftelijk worden beëindigd, zowel
   door de opdrachtgever als door Ravolta, met inachtneming van een
   opzegtermijn van 1 maand.
  3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de
   opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de
   prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in
   rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding
   tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
  4. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben
   dat de oorspronkelijk overeengekomen streefdatum tot oplevering wordt
   overschreden.
  5. Ravolta zal echter binnen de grenzen van het redelijke aan deze
   wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten
   prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen
   prestatie afwijkt.
 5. Uitvoering van een overeenkomst
  1. Ravolta zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
   overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit
   vereist, heeft Ravolta het recht bepaalde werkzaamheden te laten
   verrichten door derden.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ravolta
   aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
   redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
   uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ravolta worden verstrekt.
   Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ravolta zijn verstrekt, heeft Ravolta het recht de uitvoering
   van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
   voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
   opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Beide partijen (opdrachtgever en Ravolta) delen de verantwoordelijkheid
   voor het minimaliseren van misverstanden ten aanzien van de inhoud en
   uitvoering van deze overeenkomst en alle overeengekomen werkzaamheden.
  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden
   uitgevoerd kan Ravolta de uitvoering van die onderdelen die tot een
   volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van
   de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  6. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook,
   schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht,
   die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of
   opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in
   rekening gebracht.
  7. Opdrachtgever vrijwaart Ravolta voor eventuele aanspraken van derden,
   die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
   welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
  8. Ravolta behoudt zich het recht om meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke overeenkomst of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en
   aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in
   het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van
   de opdracht. Opdrachtgever dient voor aanvang van deze extra
   werkzaamheden zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van de uitvoering en noodzaak van deze aanvullende werkzaamheden en behoudt het recht om hier van af te zien.
  9. Overeenkomsten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan
   niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden
   verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
  10. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der
   partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste 1 maand.
  11. Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen 1 maand voor afloop van de contractperiode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.
 6. Duur en beëindiging
  1. Het ontwerpen van een nieuwe website door Ravolta voor de opdrachtgeverwordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke
   overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website. Alle
   leveringstijden worden door Ravolta steeds bij benadering opgegeven en
   zijn niet bindend.
  2. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden
   en bovendien alle naar het oordeel van Ravolta eventueel benodigde
   gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn
   verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever
   nimmer van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en zal
   opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst
   en/of schadevergoeding te vorderen.
  3. Ravolta heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of
   gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien
   de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met
   Ravolta gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende
   leveringsvoorwaarden.
  4. Ravolta heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of
   gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien
   de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van
   betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer
   over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen
   recht op enige schade vergoeding.
  5. Ravolta heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of
   gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien
   blijkt dat opdrachtgever discriminerende of pornografische teksten,
   afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met discriminerende of
   pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
 7. Levering en levertijd
  1. Een door Ravolta opgegeven termijn van levering heeft, tenzij
   schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste
   termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Ravolta is, ook bij
   een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de
   opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
  2. De binding van Ravolta aan een overeengekomen uiterste termijn van
   levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties
   van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het
   geringe oponthoud Ravolta in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging
   van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet
   van productiecapaciteit.
  3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Ravolta
   gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om
   een tijdige levering door Ravolta mogelijk te maken, zulks in het
   bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Ravolta en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen van bronmaterialen, teksten en overige benodigde informatie.
  4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van
   dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van
   levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat
   schriftelijke ingebrekestelling door Ravolta nodig is. Ravolta is
   alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de
   nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit
   verzuim heeft hersteld. Daarna zal Ravolta de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
  5. Ravolta zal, tenzij anders overeengekomen, een website of soortgelijk
   product in twee of meerdere fasen opleveren, te weten in de eerste fase
   als prototype en in de laatste als definitief product. De opdrachtgever
   is gehouden met bekwame spoed na aflevering van het prototype te
   onderzoeken of dit tussenproduct voldoet aan de eisen en verwachtingen.
   Ravolta zal de wensen en eisen van de opdrachtgever, voor zover deze
   redelijkerwijs passen binnen het gestelde in de overeenkomst, terstond
   verwerken, waarna het definitieve product wordt opgeleverd. Het eigendom van het prototype en definitief product berust en blijft berusten bij Ravolta, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
  6. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering van het
   definitieve product te onderzoeken of Ravolta de overeenkomst deugdelijk
   is nagekomen en is voorts gehouden Ravolta er terstond schriftelijk van
   in kennis te stellen, zodra het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient
   het hier bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen
   binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na aflevering.
  7. Ravolta is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de
   plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het
   verzuim niet herstelbaar is.
  8. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk
   indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de
   kennisgeving bedoeld in lid 6 van dit artikel tijdig te doen.
  9. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het
   oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de
   specificaties, of de kleuren, kunnen geen reden vormen voor afkeuring,
   korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij
   van geringe betekenis zijn. Hiermee wordt bedoelt: afwijkingen die
   worden veroorzaakt door gebruikmaking van gangbare Internet-technieken of die worden veroorzaakt door Internet-beperkingen vallen onder dit lid van dit artikel. Ravolta verklaart altijd naar beste kunnen een aan het ontwerp getrouwe uitwerking op te leveren en, indien bovenstaande voorkomt, opdrachtgever tijdig op de hoogte testellen teneinde samen tot een oplossing te komen.
  10. Levering van diensten (zoals consultancy en onderhoud van websites en
   ondersteuning bij het CMS) geschiedt op overeengekomen data en tijden.
   Ravolta kan geen full time beschikbaarheid voor deze diensten
   garanderen, ook niet in geval van calamiteiten, maar verklaart zich naar
   beste kunnen in te zetten voor de belangen van de opdrachtgever.
 8. (CMS-)abonnement
  1. Een overeenkomst voor een (CMS-)abonnement wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal één maand voor het einde van de contractperiode te geschieden.
  2. Ravolta draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en het netwerk,
   overeenkomstig het overeengekomen service-level, waarbij zij zich
   inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service-level te voldoen.
   Ravolta aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op
   enig moment niet gerealiseerd kan worden.
  3. Ravolta is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten
   gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval
   van elektriciteit e.d.
  4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de website en/of de beschikbaar
   gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

   1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke
    wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de
    Reclame- Code-commissie;
   2. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
   3. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of
    anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van
    derden;
   4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld
    of geluidsmateriaal, waar onder kinderpornografie en discriminerende
    uitingen;
   5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van
    personen;
   6. het zonder toestemming binnendringen bij andere computers of sites
    op Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken
    en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
   7. het afsplitsen van (computer) processoren die na het verbreken van
    de (online) verbinding met Ravolta blijven lopen binnen Ravolta of
    het Internet.
   8. het verspreiden van computervirussen.
  5. Het is opdrachtgever niet toegestaan de site te gebruiken voor
   kinderpornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3’s en
   hiermee vergelijkbaar materiaal.
  6. Ravolta is in de onderstaande gevallen gerechtigd de site van
   opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van
   redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren
   of van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op
   schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Ravolta alle schade ten gevolge van de overtreding, geleden door Ravolta of door
   derden, te vergoeden. Niet genoten abonnementsgelden zullen worden
   geretourneerd, c.q. verrekend:

   1. indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen 6.4 en 6.5
    overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding
    bestaat;
   2. indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of
    oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden
    van de server van Ravolta;
   3. indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of
    bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
   4. indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse
    voorwendsels is aangegaan.
  7. Ravolta heeft geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet
   of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de
   eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Ravolta aansprakelijk voor het
   uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Het gebruik van Credit Card
   betaling- en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld,
   is voor verantwoording van opdrachtgever.
  8. Het is opdrachtgever niet toegestaan de site aan derden te verhuren of
   deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
  9. Indien de door opdrachtgever gegenereerde of gebruikte hoeveelheid
   dataverkeer de in de overeenkomst omschreven hoeveelheid overschrijdt,
   is Ravolta gerechtigd de tarieven overeenkomstig aan te passen.
  10. Ravolta draagt zorg voor een dagelijkse back-up van databases en
   wekelijkse backup van bestanden op de server, maar draagt geen enkele
   verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit
   voortvloeiende schade.
  11. Ravolta is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking bepaalde
   applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik
   ervan te beperken, voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigd
   onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
  12. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van
   systeem en/of applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige
   terugbetaling.
 9. Systeem en netwerkbeveiliging
  1. Doorbreken van systeem of netwerkbeveiliging is verboden, en hieruit kan
   vervolging voortvloeien. Ingesloten voorbeelden maar niet beperkt tot
   deze: Niet toegestane toegang, gebruik, testen, scannen van de
   systeembeveiliging of acties die onnodige of hoogoplopende traffic met
   zich meebrengen. Mail bombing, flooding, pogingen om het systeem te
   overladen of aan te vallen, wijzigen van welke TCP-IP-informatie ook of
   van (een deel van) de header informatie in een e-mail. Dit ter
   beoordeling van Ravolta.
 10. Misbruik van systeembronnen
  1. Elke poging tot ondermijnen van of het toebrengen van schade aan de
   server is strikt verboden! Het is een overtreding voor elkeen die,
   inbegrepen maar niet beperkt tot: posts plaatst of software gebruikt die
   enorme CPU vertragingen met zich meebrengen of ongeoorloofde
   opslagruimte gebruiken. Het is niet toegestaan het gebruik van
   emaildiensten, e-maildoorstuurmogelijkheden, POP-accounts of
   autobeantwoordsystemen anders dan deze voor eigen accounts te gebruiken.
 11. Spamming
  1. Het verzenden van ongewenste e-mails, inbegrepen, zonder beperking,
   commerciële advertenties en informatieve mededelingen, is totaal
   verboden. Alle activiteiten die door Ravolta als spamming aangezien
   worden, zijn verboden en elke overtreding hiervan zal de onmiddellijke
   uitsluiting tot gevolg hebben.
 12. Overmacht
  1. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a.
   zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten
   scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in,
   respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare
   nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het
   optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof,
   brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen,
   optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk
   wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke
   materialen en halffabrikaten aan Ravolta door derden en andere
   onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen
   en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de
   uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk
   maken) ontslaat Ravolta van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde
   enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen
   gelden.
  2. In geval van overmacht zal Ravolta daarvan onverwijld mededeling doen
   aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de
   mededeling gedurende 7 kalenderdagen het recht heeft de opdracht
   schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Ravolta het reeds
   uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
 13. Prijzen, tarieven, kosten
  1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid
   opgelegde heffingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De prijs die
   Ravolta voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt
   uitsluitend voor overeengekomen specificaties.
  2. Indien tussen partijen geen vaste prijs is overeengekomen, of indien
   slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven, worden de
   werkelijk bestede uren in rekening gebracht volgens het tarief € 50,-
   excl. BTW per uur.
  3. Alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke en volgens de
   overeenkomst specifiek in het kader van de opdracht door Ravolta
   gemaakte kosten worden naast de overeengekomen prijs afzonderlijk in
   rekening gebracht.
  4. Ravolta is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de
   overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de
   uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van nieuwe en
   verhoging van bestaande overheidsheffingen op producten en diensten, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen,
   omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 14. Betaling
  1. Na ondertekening van een offerte krijgt de offerte de status van
   contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de
   opdrachtgever en Ravolta en is de opdrachtgever betalingsplichtig.
  2. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het verschuldigde
   bedrag te voldoen. Ravolta stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14
   dagen dient te worden voldaan, tenzij nadrukkelijk een andere termijn is
   overeengekomen.
  3. Bij niet tijdige betaling van een geleverde website is Ravolta
   gerechtigd de website op non actief te zetten, totdat betaling volledig
   heeft plaats gevonden.
  4. Na volledige betaling komt aan opdrachtgever -met in achtname van het in
   artikel 15 gestelde- het overeengekomen gebruiksrecht van het geleverde
   toe.
  5. Bij een abonnement wordt door Ravolta aan de opdrachtgever vooraf elke
   maand een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na
   het verzenden van de factuur door Ravolta het verschuldigde bedrag te
   voldoen, tenzij nadrukkelijk een andere betalingstermijn is
   overeengekomen. Eventueel kan ook een jaarcontract worden opgesteld
   waarbij voor het gehele jaar vooraf betaald dient te worden.
  6. Bij het niet tijdig voldoen van rekeningen behoudt Ravolta zich het
   recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten
   tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
  7. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na
   de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen)
   overschrijdt, is hij/zij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling
   in gebreke.
  8. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Ravolta een
   aanmaning tot betaling verstuurd. Hierna worden administratiekosten,
   t.w.v. € 50,- in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
  9. Wanneer de opdrachtgever binnen 42 dagen nog niet aan zijn
   verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de
   wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
   over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de
   Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
  10. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist
   zijn, dan dient hij/zij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
   facturering, Ravolta hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal
   deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 15. Copyright
  1. Ravolta behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot
   stand gebrachte websites, applicaties, ontwerpen, schetsen e.d., hierna
   te noemen ‘het product’, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Opdrachtgever verplicht zich het geleverde product slechts aan te wenden
   voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, wel of niet
   tegen vergoeding, aan derden ter beschikking te stellen.
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van
   een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of
   modelrechten, auteursrechten, portretrechten en/of andere rechten van
   derden nadrukkelijk niet tot een met Ravolta gesloten overeenkomst.
  4. De opdrachtgever vrijwaart Ravolta zowel in als buiten rechte voor alle
   aanspraken die derden krachtens hier bedoelde wet of regelgeving geldend
   kunnen maken.
  5. Ravolta is ten allen tijde gerechtigd haar naam op discrete wijze op een
   website of multimedia-applicatie of in de ontwikkelde software te
   (laten) vermelden of (laten) verwijderen. Het is opdrachtgever niet
   toegestaan deze naamsvermelding zonder toestemming van Ravolta te
   verwijderen of -indien Ravolta deze naamsvermelding verwijderd wil zien, deze niet te (laten) verwijderen.
  6. Ravolta heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk
   anders is overeengekomen- het recht haar ontwerp of gedeelten van haar
   ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.
  7. Ravolta heeft voor promotionele doeleinden het recht van een naar haar
   ontwerp verwezenlijkt project foto’s of andere afbeeldingen te maken en
   deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.
  8. Al het door Ravolta vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke
   toestemming van Ravolta niet worden bewerkt of verwerkt in andere
   websites, of toepassingen, dan waarvoor het oorspronkelijk is gemaakt.
  9. Het eigendom van door Ravolta verstrekte ideeën, concepten of
   (proef)ontwerpen blijft volledig bij Ravolta, tenzij uitdrukkelijk
   schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan
   Ravolta hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Ravolta gerechtigd hiervoor een zelf vast te
   stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  10. Ravolta behoudt het recht de, door de uitvoering van de werkzaamheden in verband met een overeenkomst, toegenomen kennis ook voor andere
   doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
   informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 16. Eigendom opdrachtgever, pandrecht
  1. Ravolta zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de
   overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een
   goed bewaarder.
  2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de
   opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in
   lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een
   verzekering voor dit risico af te sluiten.
  3. De opdrachtgever is gehouden er zorg voor te dragen, dat er voorafgaande
   aan de verstrekking aan Ravolta van teksten, ontwerpen, een
   fotografische opname, een informatiedrager, en dergelijke, een duplicaat
   van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te
   houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door
   Ravolta worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In
   dat geval dient de opdrachtgever Ravolta op verzoek een nieuw exemplaar
   te verstrekken.
  4. De opdrachtgever verleent Ravolta pandrecht op alle zaken die in het
   kader van de nakoming van de overeenkomst met Ravolta door hem/haar in de macht van Ravolta worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook, aan Ravolta verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en
   voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.
  5. Indien de opdrachtgever met Ravolta is overeengekomen, dat de
   opdrachtgever materiaal of producten ter verwerking zal aanleveren,
   dient hij/zij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve
   van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te
   beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van Ravolta
   vragen.
  6. Ravolta verplicht zich alle vertrouwelijke informatie van de
   opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
  7. Ravolta zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden
   verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit
   geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve
   van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Ravolta.
 17. Klachten en aansprakelijkheid
  1. De opdrachtgever heeft na oplevering gedurende 7 kalenderdagen, zoals
   gesteld in Artikel 7 lid 6, de gelegenheid schriftelijk duidelijk
   omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Ravolta,
   waarna Ravolta deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan
   Ravolta binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt
   nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
  2. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voorzover
   de opdrachtgever het geleverde niet heeft bewerkt of gewijzigd, dan wel
   aan derden in gebruik heeft gegeven.
  3. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
  4. De aansprakelijkheid van Ravolta uit hoofde van enige overeengekomen
   leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
  5. Ravolta wordt in staat gesteld binnen redelijke termijn voor
   ondeugdelijk werk goed werk leveren.
  6. Ravolta is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht,
   informatie of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt.
  7. Ravolta is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet-
   of winstderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van
   de opdrachtgever.
  8. Indien Ravolta terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de
   overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet
   aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de
   opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en Ravolta alles vergoeden
   wat zij aan deze derde dient te voldoen.
  9. Voorzover Ravolta bij haar activiteiten afhankelijk is van de
   medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Ravolta weinig
   of geen invloed kan uitoefenen, kan Ravolta op geen enkele manier
   aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit
   deze relaties met Ravolta of het verbreken ervan, ongeacht of deze
   schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Ravolta.
  10. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
   overeenkomst is Ravolta slechts aansprakelijk voor vervangende
   schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van
   Ravolta voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
   begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  11. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via
   internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Ravolta
   kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook
   veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
  12. Ravolta is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het
   door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de
   opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te
   vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals
   teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden. 13. De
   opdrachtgever dient Ravolta terstond schriftelijk op de hoogte te
   stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens zoals o.a. ook een
   adreswijziging. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde
   volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door
   Ravolta geleden schade.
 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze
   voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van
   deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ravolta
   en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
   vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te
   komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan
   wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten
   overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  3. Alle geschillen, die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien
   of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij de rechter die bevoegd
   is in de vestigingsplaats van Ravolta aanhangig worden gemaakt.
 19. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
  1. Ravolta behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden
   te wijzigen of aan te vullen.
  2. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen, Deze
   voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Ravolta:
   https://www.ravolta.nl
  3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie
   die gold ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst.